English version below

Syntropické zemědělství CZ ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby (VÚRV), Asociací malých potravinových iniciativ (AMPI) a Farmářskou školou

 

vás zve na prezentaci Renke de Vries (Německo):

 

Syntropické zemědělství v Evropě 

Program:

  • Jak vytvořit syntropický design v evropských podmínkách
  • Možnosti designu
  • Příklady vhodných druhů dřevin a rostlin
  • Nástroje a technika vhodné pro zakládání a údržbu porostů
  • Jak přeměnit lesní monokultury pomocí syntropických principů

Kde:  v aule VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně
Kdy: 18. prosince 2023
Čas: 18.00-20.00 hod

Nákup vstupenek nejpozději do: 18.12.2023, 12:00 hod

Probíhá v angličtině s překladem do češtiny

O přednášejícím:

Renke de Vries pracoval mnoho let jako zahradník a arborista, vystudoval mezinárodní management lesních ekosystémů na HNE Eberswalde. V roce 2019 odjel studovat do Brazílie k Ernstu Götschovi. V Evropě vysadil několik komplexních agrolesnických systémů s tisícovkami stromů. V současnosti pracuje jako nezávislý  konzultant syntropického agrolesnictví.

Kapacita: max 100 účastníků

Doporučený příspěvek: min 350 CZK / 15 EUR

Děkujeme za váš příspěvek!

Pomůže nám pokrýt výdaje spojené s propagací syntropického zemědělství v České republice.

Organizace: Martin Káš (+420 702 087 685, kas@vurv.cz), Elsa Šebková (www.syntropickezemedelstvi.cz, elsa_sebkova@centrum.cz)

 

Doporučení:
Přednáška bude volně navazovat na Úvod do syntropického zemědělství. Doporučujeme se seznámit se základními principy a filosofií syntropického zemědělství. Může vám k tomu pomoci Záznam z přednášky Bastiana Drehera.

Syntropické zemědělství CZ in cooperation with the Crop research institute (VÚRV), Association of small food initiatives (AMPI) and Farmers´ school

 

invites you to a presentation by Renke de Vries (Germany):

 

Syntropic Agriculture in Europe

 

Program:

  How to establish a syntropic design in European conditions

  • What could a design look like
  • Examples of suitable tree and plant species
  • What tools and machinery are suitable for establishment and maintenance
  • How to transform forest monocultures with syntropic principles

Where: Prague – Ruzyně
When: December 18, 2023
Time: 6 PM – 8 PM
Registration deadline: 18 December.2023, 12 PM

Language: English with translation to Czech

About the speaker:

Renke de Vries worked as a gardener and arborist for many years, studied international forest ecosystem management at the HNE Eberswalde. In 2019 he went to Brazil to study with Ernst Götsch. In Europe he has planted several complex agroforestry systems with thousands of trees. He is now working as freelance consultant for syntropic agroforestry.

Recommended contribution: min 350 CZK / 15 EUR

Capacity: max 100 participants

Thank you for your contribution!

It will help to cover expenses related to the promotion of syntropic agriculture in the Czech Republic.

Organized by: Martin Káš (+420 702 087 685, kas@vurv.cz), Elsa Šebková (www.syntropickezemedelstvi.cz, elsa_sebkova@centrum.cz)

 

Recommendation:
the lecture will be loosely related to Introduction to Syntropic Agriculture. It is recommended to get acquainted with the basic principles and philosophy of syntropic agriculture. The recording of Bastian Dreher’s lecture may help you to do so.

Thanks for cooperation / Děkujeme za spolupráci