Vize

Zajistit legislativní, vědeckou, technologickou a ekonomickou podporu pro adaptaci syntropického zemědělství v České republice. Vybudovat informační platformu a tým specialistů, kteří budou šířit osvětu, vytvářet praktické metodiky a asistovat zemědělcům či lesníkům při návrzích, zakládání a údržbě ploch.

Mise

Zprostředkovávat myšlenky a praxi syntropického zemědělství českým zemědělcům, lesníkům, pěstitelům, vědcům, studentům, médiím i politikům a rozvíjet jeho potenciál skrze realizované projekty. Monitorovat vliv syntropického zemědělství na všechny ekosystémové složky a hledat nová technologická i designová řešení, která napomohou k snazší adaptaci syntropického zemědělství na podmínky České republiky v malém i velkém měřítku.

Hodnoty

🌎 Inspiraci čerpáme z Přírody

Žijeme na planetě, která po 4,5 miliardy let vyvíjela nejrůznější mechanismy k rozkvětu života ve všech jeho formách a strategiích. Proto je pro nás tím nejcennějším učitelem při hledání cest k produkčním, regenerativním a soběstačným agrolesnickým praktikám. 

🌎 Péče o podmínky podporující život

Spíše než adaptovat život (náš a dalších tvorů) na neustále se horšící podmínky prostředí usilujeme o zlepšování těchto podmínek pro všechny společně a pro další generace.

🌎 Spolupráce a rozmanitost namísto konkurence a oddělenosti 

Každý jsme jedinečný a každý máme své důležité místo v soukolí života. Různorodost je jedním z aspektů života a dává mu krásu a stabilitu.

🌎 Vytváření zdrojů namísto jejich vyčerpávání

„Bohatý je ten, který umí využívat zdroje, jež se nacházejí v jeho bezprostředním okolí.“ Snažíme se hledat jednoduchá, lokální řešení za maximálního využití potenciálu daného místa.

🌎 Snaha o jiný úhel pohledu

 „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“ (A. Einstein). Snažíme se o to, aby naše úvahy nevycházely ze strachu a oddělenosti, ale naopak z důvěry v inteligenci a sílu života.

🌎 Konzistentní přístup

„Mluvením o koláči se nenajíš“ (buddhistické přísloví). Usilujeme o to, abychom semínka teoretických znalostí a pozorování skutečně dokázali vtisknout do země a nechali je vyrůst do reálných činů. Co jiní nazývají chybou či neúspěchem, my vnímáme jako zkušenost, která je nezbytným předpokladem pro další růst.