OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / PRIVACY POLICY (ENG BELOW)

Přeji si, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře, a proto beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně.

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při obchodních procesech beru na zřetel a pečuji o to, aby tyto procesy byly v souladu s nařízením GDPR a se zákonem o Ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.

Jste-li mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi některé své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Na tomto místě se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem o Ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.

Správce

Jsem Elsa Šebková, IČ: 08027455 a provozuji webovou stránku https://syntropickezemedelstvi.cz/. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: elsa_sebkova@centrum.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a se zákonem o Ochraně osobních údajů 110/2019 Sb., a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR a se zákonem o Ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů, zasílání vstupenek, domluva schůzky atd.).
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho
  souhlasu po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
  použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení webových stránek https://syntropickezemedelstvi.cz/ zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Výše uvedené webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: elsa_sebkova@centrum.cz

Právo na informace

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve mě, abych mohla případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.11. 2023.

PRIVACY POLICY

I want you to feel comfortable when visiting our website, so I take the protection of your private data seriously.

The protection of your privacy when processing personal data is an important matter for me, which I take into account during business processes and ensure that these processes comply with the GDPR regulation and the Personal Data Protection Act 110/2019 Coll.

If you are my customer, newsletter subscriber or website visitor, you are entrusting me with some of your personal information. I am responsible for their protection and security. In this place, you can familiarize yourself with the protection of personal data, the principles and the rights you have in connection with the GDPR (Regulation on the Protection of Personal Data) and the Act on the Protection of Personal Data 110/2019 Coll.

Administrator

I am Elsa Šebková, ID: 08027455 and I run the website https://syntropickezemedelstvi.cz/. I process your personal data as an administrator, i.e. I determine how personal data will be processed and for what purpose, for how long and I select any other processors who will help me with the processing.

Contact information

If you want to contact me, you can contact me by e-mail: elsa_sebkova@centrum.cz.

I declare

I declare that, as the administrator of your personal data, I fulfill all legal obligations required by applicable legislation, in particular the Act on the Protection of Personal Data and the GDPR and the Act on the Protection of Personal Data 110/2019 Coll., and therefore that:

I will process your personal data only on the basis of a valid legal reason, namely legitimate interest, performance of a contract, legal obligation or consent granted,
I fulfill the information obligation according to Article 13 of the GDPR even before the processing of personal data begins,
I will enable and support you in exercising and fulfilling your rights under the Personal Data Protection Act and the GDPR and the Personal Data Protection Act 110/2019 Coll.

Scope of personal data and purposes of processing

I process personal data that you entrust to me yourself for the following reasons (to fulfill these purposes):

provision of services, fulfillment of the contract
Your personal data in the scope: e-mail, I absolutely need to fulfill the contract (e.g. sending accesses, sending tickets, arranging an appointment, etc.).
bookkeeping
If you are a customer, I need your personal data (invoicing data) to comply with the legal obligation to issue and record tax documents.
marketing – sending newsletters
I use your personal data (e-mail and name) for the purpose of direct marketing – sending business messages. If you are my customer, I do so out of legitimate interest, as I reasonably believe that you are interested in my news, for 5 years from the last order.
If you are not my customer, I only send you newsletters based on yours
consent for 5 years from grant. In both cases, you can withdraw this consent
by using the unsubscribe link in every email sent.

I keep your personal data for the duration of the statute of limitations, unless the law stipulates a longer period for their retention or I have not stated otherwise in specific cases.

Cookies

When browsing the website https://syntropickezemedelstvi.cz/, I record your IP address, how long you stay on the page and from which page you come. I see the use of cookies to measure website traffic and customize the website display as my legitimate interest as an administrator, as I believe that thanks to this I can offer you a better service.

Advertising targeting cookies will only be processed based on your consent.

The above websites can also be browsed in a mode that does not allow the collection of personal information. You can disable the use of cookies on your computer.

Security and privacy

I protect personal data to the maximum extent possible using modern technologies that correspond to the level of technical development. I have adopted and maintain all possible (currently known) technical and organizational measures to prevent misuse, damage or destruction of your personal data.

Transfer of personal data to third parties

I process data exclusively in the European Union or in countries that ensure an adequate level of protection based on the decision of the European Commission.

Your rights in relation to the protection of personal data

You have a number of rights in relation to the protection of personal data. If you would like to exercise any of these rights, please contact me via e-mail: elsa_sebkova@centrum.cz

Right to information

You have a right to information, which is already fulfilled by this information page with the processing of personal data.

Right of Access

Thanks to the right of access, you can challenge me at any time and I will provide you with evidence within 14 days of what personal data I process and why.

The right to supplement and change personal data

If something changes about you or you find your personal data out of date or incomplete, you have the right to complete and change your personal data.

Right to restriction of processing

You can use the right to restrict processing if you believe that I am processing your inaccurate data, if you believe that I am carrying out the processing illegally, but you do not want to delete all data, or if you have objected to the processing.
You can limit the scope of personal data or processing purposes. (For example, by unsubscribing from the newsletter, you limit the purpose of processing for sending commercial communications.)

Right to portability

If you would like to take your personal information and transfer it to someone else, I will do the same as using the right of access – except that I will send the information to you in machine-readable form. I need at least 30 days here.

Right to erasure (to be forgotten)

Another right you have is the right to erasure (to be forgotten). I don’t want to forget you, but if you wish, you have the right to do so. In such event, I will delete all of your personal data from my system and from the systems of all sub-processors and backups. I need 30 days to ensure the right to erasure.

In some cases, I am bound by a legal obligation, and, for example, I have to register issued tax documents after the deadline set by law. In this case, I will therefore delete all such personal data that are not bound by another law. I will notify you by email when the deletion is complete.

Complaint to the Office for the Protection of Personal Data

If you feel that I am not handling your data in accordance with the law, you have the right to complain to the Data Protection Authority at any time. I would appreciate it if you would inform me of this suspicion first so that I can correct any errors.

Unsubscribing from newsletters and commercial communications

I send you emails with inspiration, articles or products and services if you are my customer based on my legitimate interest.

If you are not already a customer, I only send them to you based on your consent. In both cases, you can unsubscribe from my emails by clicking on the unsubscribe link in each email sent.

Secrecy

I would like to assure you that my colleagues who will process your personal data are obliged to maintain confidentiality about personal data and about security measures, the disclosure of which would endanger the security of your personal data. At the same time, this confidentiality continues even after the end of contractual relations with us. Without your consent, your personal data will not be released to any other third party.

These principles of personal data processing apply from 1.11. 2023.