VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY/ TERMS AND CONDITIONS (ENG BELOW)

Účinné od 1.11. 2023

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na každou Kupní smlouvu pro prodej Produktů Prodávajícího, kterým je Elsa Šebková, IČ: 08027455, která není plátcem DPH, se sídlem Humburská 1002, 504 01, Nový Bydžov jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad Nový Bydžov.

Kontaktní adresa pro doručování elektronické pošty Prodávajícího je: elsa_sebkova@centrum.cz

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím v oblasti prodeje zboží mezi Elsou Šebkovou, IČ: 08027455, se sídlem Humburská 1002, 504 01, Nový Bydžov, (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“).

1.3. Nákup Produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. 2. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním Internetových stránek https://syntropickezemedelstvi.cz/ souvisí.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené VOP také OZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.5. Tyto VOP jsou uvedeny na Internetových stránkách Prodávajícího a platí pro nákup Produktů, které jsou popsány v čl. 12 VOP a nabízené přes Internetové stránky https://syntropickezemedelstvi.cz/  Elsou Šebkovou.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupující objednává Produkty přes Internetové stránky, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2.2. Na Internetových stránkách je uveden podrobný popis nabízených Produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány. U popisu Produktu je i cena včetně DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Veškeré prezentace uvedené na Internetových stránkách jsou informativního charakteru. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Internetových stránkách. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. OZ se nepoužije.

2.3. Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o Kupujícím, objednávaném Produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Pro objednání Produktů přes Internetové stránky slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a případně zvolí způsob úhrady a vybere označením (zakliknutím) vybraný Produkt nebo Produkty.
Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
O obdržení objednávky bude Kupujícího informovat Prodávající e-mailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou Kupující zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku Prodávající přijímá, zašle Prodávající Kupujícímu informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné e-mailem (na adresu uvedenou v čl. 1.1. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V pochybnostech může Prodávající kontaktovat Kupujícího za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále Prodávající nezabývá.

2.4. Prodávající je povinen dodat Produkt nebo Produkty, které si Kupující objednal a zaplatil, a Kupující se zavazuje Produkt převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu. Povinnosti dodat Produkt je Prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude Kupující informován.

2.5. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Tvoří ji objednávka Kupujícího, její přijetí ze strany Prodávajícího a tyto VOP. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu Prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.6. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.7. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

2.8. Vlastnické právo k Produktům přechází na Kupujícího zaplacením Kupní ceny a jeho převzetím.

 1. CENA PRODUKTU A PLATBA

3.1. Cena produktů včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na Internetových stránkách Prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Na Internetových stránkách je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých Produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Internetových stránkách uvedena.

3.2. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Výše slevy na všechny Produkty se vždy odvíjí od ceny před slevou. Tj. z nejnižší ceny, za kterou se v předešlých 30 dnech daný produkt prodával. Přehled cen eviduje Prodávající v oddělené evidenci.

3.3. U digitálního obsahu nejsou účtovány náklady na dodání. Vzhledem k charakteru produktů tak nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než Kupující klikne na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou. Není-li výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen dodat Produkt nebo Produkty Kupujícímu až po úplném zaplacení sjednané Kupní ceny.

3.4. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Internetových stránkách (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu produkt Kupujícímu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně Kupní ceny v době mezi odesláním objednávky Kupujícím a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí Kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k jiné výslovné dohodě.

3.5. Kupní cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním Produktu nebo Produktů hradí Kupující na účet zvolený v prodejním formuláři následujícími způsoby:

Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny). Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na Internetových stránkách nebo mohou být mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo, pokud je to uvedeno, v Eurech.

3.6. Platba je možná pouze jednorázově (bez možnosti splátek), nedohodnou-li se obě strany jinak.

3.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.8. Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za Produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U Digitálního obsahu Produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů k elektronickým produktům ze strany Prodávajícího ve formě e-mailu s přihlašovacím jménem a heslem po zaplacení Kupní ceny na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy, na kterém je obsah možno otevřít, shlédnout či stáhnout.

4.2. Po dodání Produktu si Kupující co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Prodávajícího, aby mohl provést nápravu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a přehrávat video, Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 6 těchto VOP.

4.4. Produkty s výjimkou Produktů, které se budou konat naživo (živé akce) poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé Kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího, není-li uvedeno jinak.

4.5. U Produktů, které se budou konat naživo (živé akce) bude dodání z povahy věci Produktu určeno termínem konání živé akce, které je podrobně specifikováno pro individuální živou akci na objednávkovém formuláři. Prodávající poskytne Kupujícímu účast na živé akce až po zaplacení Kupní ceny.

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Produkty, které Prodávající prostřednictvím Internetových stránek nabízí a prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 1. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM

6.1. Digitální obsah Prodávající zasílá pouze Kupujícímu na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy Internetové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a přehrát video. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware Kupujícího umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení na straně Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Internetové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.2. Po zakoupení digitálního Produktu obdrží Kupující po úhradě ceny přístupové údaje ke spuštění produktu. V případě závažného porušení povinností Kupujícího týkajících se ochrany autorských práv vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP je Prodávající oprávněn přístupové údaje Kupujícího znepřístupnit či zrušit. 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Je-li Kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí Produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Objednáním a zaplacením produktu Kupující výslovně souhlasí s tím, že mu produkt (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. do 5 pracovních dnů po provedení úhrady. Pokud Kupujícímu na základě tohoto jeho souhlasu bude produkt dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) OZ nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to OZ umožňuje pro vady produktu (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. 8. VOP nebo pro jiné podstatné porušení povinností Prodávajícího vyplývajících z Kupní smlouvy.

7.2. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě, je mu doporučen následující postup:
Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být Prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (Kupující pošle tyto údaje v případě, že chce odstoupit od smlouvy) :
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum(*)
Kupující odešlete údaje e-mailem na elsa_sebkova@centrum.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila Kupní smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této Kupní smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti; porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5. VOP) ze strany Kupujícího; v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Internetových stránek a v dalších případech stanovených zákonem. Nebude-li Kupní cena zaplacena v plné výši vzniká Prodávajícímu právo odstoupit od Kupní smlouvy a závazek z Kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není Prodávající povinen vracet Kupujícímu. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

7.4. Je-li Kupujícímu společně s Produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího pro podstatné porušení Kupujícího povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a Kupující je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě Kupní ceny, není-li na Internetových stránkách uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

7.5. V případě Produktů, které se budou konat naživo (živé akce) platí tyto storno podmínky:
– Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůže Kupující přednášky/semináře zúčastnit, má možnost poslat místo sebe náhradníka/náhradnici
– Při stornu 21 a více dnů před datem přednášky/semináře bude Kupujícímu vráceno 100 % uhrazené částky.
– Při stornu 20 až 14 dnů před zahájením přednášky/semináře bude Kupujícímu vráceno 50 % z celkové ceny.
– Zruší-li Kupující účast na přednášce/semináři později než 14 kalendářních dnů před jeho konáním nebo se ho vůbec nezúčastní, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.
– Pokud bude akce zrušena ze strany Prodávajícího, peníze budou Kupujícímu vráceny v plné výši.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 OZ.

8.2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 OZ.

8.3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

8.4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

8.5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

8.6. Pokud vám nebyl produkt (resp. přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

8.7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu elsa_sebkova@centrum.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. 1. VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

8.8. Pro reklamaci mě, prosím, kontaktujte emailem na adrese elsa_sebkova@centrum.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

8.9. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

8.10. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Kupujícímu díky pomalému internetovému připojení Kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Zakoupením Produktů jakožto Kupující berete na vědomí a rozumíte, že jakékoliv použití informací z Produktů jsou pouze ve vašich rukách a Prodávající na tom nenese žádnou odpovědnost. Produkty a další vzdělávací materiály obsahují pouze návody a doporučení, Prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch Kupujícího při aplikaci postupů v praxi.

9.2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Veškeré informace ve vzdělávacích materiálech jsou určeny pouze ke studijním účelům.

9.3. Prodávající se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za přesnost informací. Veškeré informace poskytnuté v Produktech a na stránkách https://syntropickezemedelstvi.cz/ vychází ze zkušeností autorky Produktů. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Prodávající není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

9.4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v Produktech ani v dalších materiálech na webu. 

9.5. Prodávající nenese žádnou odpovědnost během živých akcí (Produktů, které se budou konat naživo) za jakékoliv zničení či poškození vybavení Kupujícího (včetně oblečení, obuvi a dalšího relevantního vybavení), jakož i za jakékoliv úrazy Kupujícího, ke kterým by došlo během konání živých akcí (Produktů, které se budou konat naživo).

 1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. 1. VOP nebo na elektronické adrese elsa_sebkova@centrum.cz.

10.2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby Prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10.3. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/ Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4. Prodávající uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování (§ 1820 odst. 1 písm. n) OZ).

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Kromě pravidel uvedených v těchto VOP se na Kupujícího vztahuje také Ochrana osobních údajů dostupná na adrese: https://syntropickezemedelstvi.cz/eshop/ochrana-osobnich-udaju/

11.2. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

11.3.Veškerá oznámení a informace související nejen s používáním Internetových stránek týkající se Kupujícího jsou sdělovány prostřednictvím Internetových stránek https://syntropickezemedelstvi.cz/ popřípadě dalšími informačními kanály, a/nebo zasílány e-mailem. Internetové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

11.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto VOP. Každá nová verze VOP je dostupná na webových stránkách https://syntropickezemedelstvi.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí VOP.

11.5. Tyto VOP nabývají účinnosti ke dni 1.11. 2023.

 1. DEFINICE

Pro účely těchto VOP, jakož i dalších informací zveřejňovaných prostřednictvím webového rozhraní, mají pojmy užité v těchto VOP následující význam:

Internetové stránky“ znamená internetové stránky dostupné na adrese https://syntropickezemedelstvi.cz//

Kupující“ znamená ten, kdo prostřednictvím Internetových stránek uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

Kupní cena“ znamená sjednaná částka, kterou Kupující zaplatí Prodávajícímu za Produkt.

Kupní smlouva“ znamená smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k Produktu mezi Prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat Kupujícímu Produkt, a Kupujícím, jemuž vzniká povinnost Produkt převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou Kupní cenu.

OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů“ znamená dokument Ochrana osobních údajů, který je dostupný na Internetových stránkách na následujícím odkazu: https://syntropickezemedelstvi.cz/eshop/ochrana-osobnich-udaju/

Prodávající“ znamená podnikající FO Elsa Šebková, IČ: 08027455, která není plátcem DPH, se sídlem Humburská 1002, 504 01, Nový Bydžov, zapsána v živnostenském rejstříku Městského úřadu Nový Bydžov.

Adresa pro doručování elektronické pošty: elsa_sebkova@centrum.cz

Produkty“ znamenají digitální produkty jako jsou videa, ale také živé akce (přednášky, kurzy).

Smlouva uzavřená distančním způsobem“ taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně setkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí obě strany samy. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

Spotřebitel“ se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

Spotřebitelská smlouva“ znamená Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

Uživatelská sekce“ znamená členská sekce na Internetových stránkách.

Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

TERMS AND CONDITIONS

Effective from 1.11. 2023

Introductory Provisions

1.1. These general terms and conditions (hereinafter referred to as „GTC“) apply to each Purchase Agreement for the sale of Products of the Seller, who is Elsa Šebková, ID: 08027455, who is not a VAT payer, with registered office at Humburská 1002, 504 01, Nový Bydžov as a registered natural person in the trade register, the registering authority is the Nový Bydžov Municipal Office.

The contact address for e-mail delivery of the Seller is: elsa_sebkova@centrum.cz

1.2. These General Terms and Conditions govern the rights and obligations between the Seller and the Buyer in the area of the sale of goods between Elsa Šebková, IČ: 08027455, with registered office at Humburská 1002, 504 01, Nový Bydžov, (hereinafter referred to as the „Seller“) and the customer (hereinafter referred to as the „Buyer“).

1.3. The purchase of Products takes place on the basis of the Purchase Agreement concluded between the Seller and the Buyer. The process of concluding the Purchase Agreement is described in detail in Article 2 of the General Terms and Conditions. These General Terms and Conditions are a document that is an integral part of the Purchase Agreement and details and explains the rights and obligations of both parties to the Purchase Agreement, i.e. the Buyer and the Seller. Provisions in the Purchase Agreement that are different from the provisions of the General Terms and Conditions take precedence (ie the text of the Purchase Agreement is above the text of the General Terms and Conditions). The General Terms and Conditions also address some other issues related to the purchase of digital content or the use of the website https://syntropickezemedelstvi.cz/.

1.4. If the contracting party is a consumer (a person other than an entrepreneur who places an order as part of his business activity), relationships not regulated by the General Terms and Conditions are also governed by the General Terms and Conditions and the Consumer Protection Act.

1.5. These GTC are listed on the Seller’s website and apply to the purchase of Products described in Article 12 of the GTC and offered via Elsa Šebková’s website https://syntropickezemedelstvi.cz/.

2.ORDER AND CONCLUSION OF PURCHASE AGREEMENT

2.1. The Buyer orders the Products via the Website, i.e. through the automatic ordering system, by sending a completed order form.

2.2. The Website contains a detailed description of the Products offered, including what they contain, who they are intended for, what they can bring to the Buyer and in what format they are provided. In the Product description, there is also a price including VAT. If the price without VAT is indicated, the price with the relevant VAT rate is also indicated. The price is also always indicated on the order form. All presentations on the website are of an informative nature. The sales offer remains valid for as long as it is displayed on the Website. The Seller is not obliged to enter into a Purchase Agreement regarding these products. The provision of § 1732, paragraph 2 of the Civil Code does not apply.

2.3. The order form always contains information about the Buyer, the Product being ordered, the price, including taxes and fees, the method of payment of the purchase price, information about the required delivery method and information about the costs associated with the delivery of the product or the service provided. To order Products via the Website, an order form is used, where the Buyer fills in the name, surname, address, email, telephone number, company registration number, tax identification number, and optionally chooses the method of payment and selects the selected Product or Products by marking (clicking).
The order is submitted by the Buyer by clicking the „Submit“ button.
The Seller will inform the Buyer about the receipt of the order by e-mail sent to the electronic address that the Buyer entered in the order. Information about the receipt of the order is sent automatically. If the confirmation does not state that the Seller accepts the order, the Seller will send the Buyer information about the acceptance of the order in a subsequent e-mail. Until the confirmation of order acceptance is delivered to the Buyer, it is possible to cancel the order by e-mail (to the address specified in Article 1.1 of the General Terms and Conditions). The Purchase Agreement is concluded upon delivery of the order acceptance confirmation to the Buyer’s electronic address specified in the order. In case of doubt, the Seller may contact the Buyer for the purpose of verifying the authenticity of the order, and if the authenticity of the order cannot be verified, it is assumed that the order was not placed at all and the Seller is no longer dealing with such an order.

2.4. The Seller is obliged to deliver the Product or Products ordered and paid for by the Buyer, and the Buyer undertakes to take delivery of the Product and pay the Purchase Price to the Seller. The Seller is released from the obligation to deliver the Product in case of stock out, of which the Buyer will be informed.

2.5. The purchase contract is concluded in the Czech language. It consists of the Buyer’s order, its acceptance by the Seller and these GTC. The contract, or the relevant tax document, will be stored in the Seller’s electronic archive for a period of 5 years from its conclusion and is not accessible to third parties.

2.6. Information on the individual technical steps leading to the conclusion of the Purchase Agreement can be seen from the ordering process, and the Buyer has the opportunity to check and possibly correct the order before sending it. The data listed in the order they are deemed correct by the seller.

2.7. The Buyer agrees to the use of means of distance communication when concluding the Purchase Agreement.

2.8. Title to the Products passes to the Buyer upon payment of the Purchase Price and acceptance thereof.

PRODUCT PRICE AND PAYMENT

3.1. The price of the products, including information on whether the price is with or without VAT, is listed on the Seller’s website. If the price without VAT is indicated, the price with the relevant VAT rate is also indicated. The price is always indicated on the order form as well. The currently valid price of individual Products is always listed on the website. The price is valid for the entire time it is listed on the website.

3.2. If a promotional price is indicated, it is also indicated under what conditions and for how long the promotional price is valid. The amount of the discount on all Products always depends on the price before the discount. I.e. from the lowest price at which the product was sold in the previous 30 days. The overview of prices is recorded by the Seller in a separate register.

3.3. There is no delivery charge for digital content. Due to the nature of the products, there are no shipping costs or other costs associated with its delivery. The calculated price shown in the order summary (i.e. before the Buyer clicks on the „Send“ button) is therefore already the final price. Unless expressly agreed otherwise, the Seller is obliged to deliver the Product or Products to the Buyer only after full payment of the agreed Purchase Price.

3.4. The agreed purchase price is the price stated for the product at the time the order is sent by the Buyer (stated in the sent order form). If there is an obvious error when stating the price on the website (this means primarily a typo, an error when entering the price) or a similar error in the process of concluding the Purchase Agreement, then the Seller is not obliged to deliver the product to the Buyer at such an obviously incorrect price, even in if there has been an automatic order acceptance confirmation. In the event that the Buyer has already paid this obviously incorrect price, the Seller is entitled to withdraw from the Purchase Agreement. If there is a change in the Purchase Price in the period between the sending of the order by the Buyer and its confirmation by the Seller, the Purchase Price valid at the time of sending the order shall apply, unless otherwise expressly agreed between the Seller and the Buyer.

3.5. The purchase price of the product and any costs associated with the delivery of the Product or Products shall be paid by the Buyer to the account selected in the sales form in the following ways:

Cashless by bank transfer to the Seller’s bank account (payment usually takes 1-2 working days). You will receive payment instructions, in the form of an invoice, in your order confirmation email.

The Buyer is obliged to pay the purchase price together with the indication of the correct variable payment symbol, otherwise the Seller will not be able to identify the payment and provide the required performance in a timely manner.

Any other payment methods will be listed on the website or may be expressly agreed upon between the Seller and the Buyer. The purchase price is paid in Czech crowns or, if indicated, in Euros.

3.6. Payment is possible only in one time (without the possibility of installments), unless both parties agree otherwise.

3.7. Regarding payments made on the basis of the Purchase Agreement, the Seller issues a tax document to the Buyer – an invoice, which serves as proof of the purchase of the product. The seller is not a VAT payer.

3.8. The purchase price is payable within 10 days from the conclusion of the purchase contract (from the date of the invoice), unless otherwise stated, the customer’s obligation to pay the price for the Product is fulfilled when the relevant amount is credited to the Seller’s bank account. In the case of online payment by card or quick bank transfer, the purchase price is payable immediately after the conclusion of the Purchase Agreement. The provisions of § 2119, paragraph 1 of the Civil Code do not apply.

TERMS OF DELIVERY

4.1. For the Digital Content of the Products, delivery means the sending by the Seller of access data to the electronic products in the form of an e-mail with a login name and password after payment of the Purchase Price to the Buyer’s e-mail address specified in the sales form, or by sending a link to the URL address on which the content can be opened, viewed or downloaded.

4.2. After the delivery of the Product, the Buyer shall check the functionality and availability of the content as soon as possible, and if any deficiencies or defects are detected, the Buyer shall contact the Seller in order to make corrections. For digital content to be fully functional, the Buyer must have hardware and software equipment that enables, in particular, to open and play the video. Details are provided in Article 6 of these GTC.

4.4. Products with the exception of Products that will be held live (live events) will be provided by the Seller to the Buyer only after payment of the entire Purchase Price, and no later than three days after the payment is credited to the Seller’s bank account, unless otherwise specified.

4.5. For Products that will be held live (live events), delivery by the nature of the Product will be determined by the date of the live event, which is specified in detail for the individual live event on the order form. The Seller will provide the Buyer with participation in live events only after payment of the Purchase Price.

COPYRIGHT PROTECTION

5.1. The products that the Seller offers and sells through the Internet pages, including their content, are subject to legal protection according to Act No. 121/2000 Coll., Copyright Act, as amended. Any distribution or provision of them to third parties without the consent of the author is prohibited. The right to exercise the right to use the copyrighted work can only be granted to the customer on the basis of a license agreement. The buyer is responsible to the seller for the damage caused by the violation of copyright protection rights.

DATA ABOUT DIGITAL CONTENT FUNCTIONALITY AND ITS INTERACTION WITH HARDWARE AND SOFTWARE

6.1. The Seller sends digital content only to the Buyer to his electronic address, or by making available the address of the website where the content is located. Digital content requires the Buyer to have hardware and software to open and play the video to be fully functional. An internet connection with a sufficient connection speed is necessary to play content online. Furthermore, it is necessary that the Buyer’s hardware enables audio output. The Seller is not responsible for the unavailability of content in the event of non-functionality or slow speed of the Internet connection on the Buyer’s side. Content may be temporarily unavailable for short periods of time due to data maintenance or server outages. The website may be updated without prior notice.

6.2. Upon purchase of a digital Product, the Buyer will receive access data to launch the Product upon payment of the price. In the event of a serious breach of the Buyer’s obligations regarding the protection of copyright arising from the Contract or these GTC, the Seller is entitled to disable or cancel the Buyer’s access data.

WITHDRAWAL FROM CONTRACT

7.1. If the Buyer is a consumer, he has the right, in accordance with § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, to withdraw from the contract within fourteen days of receiving the Product, without giving a reason and without any penalty. This right does not serve as a method of solving a complaint about goods. By ordering and paying for the product, the Buyer expressly agrees that the product (digital content) will be delivered to him immediately, or within 5 working days after payment. If, on the basis of this consent, the product will be delivered to the Buyer within 14 days from the conclusion of the Purchase Agreement, then according to § 1837 letter l) OZ does not have the right to withdraw from the contract without giving a reason and refund money. The Buyer has the right to withdraw from the Purchase Agreement only in cases where OZ allows this due to product defects (for a conflict with the Purchase Agreement) – see below in Article 8 of the General Terms and Conditions or for other significant violations of the Seller’s obligations arising from the Purchase Agreement.

7.2. If the Buyer decides to withdraw within this period, the following procedure is recommended:
No later than the 14th day after taking over the product/goods, the Seller must be sent a notice of intent to withdraw from the contract.
Sample form for withdrawing from the contract (Buyer sends this information in case he wants to withdraw from the contract) :
Notice of Withdrawal
Recipient (here the consumer enters the first and last name, address and email address):
I/we announce (*) that I/we hereby withdraw (*) from the contract for the purchase of these goods (*)
Date Ordered (*)/Date Received (*)
First and last name of the consumer(s).
Address of the consumer/consumers
Signature of consumer(s) (only if this form is sent in paper form)
Date(*)
Buyers send the data by e-mail to elsa_sebkova@centrum.cz along with the order number, name and date of purchase. The amount will be refunded no later than 30 days after receiving the cancellation email.

7.3. Withdrawal from the contract by the Seller
The Seller is entitled to withdraw from the Purchase Agreement without undue delay if he discovers that the other party has violated the Purchase Agreement in a substantial way. For the purposes of this Purchase Agreement, the following shall be deemed to be a material breach of this Agreement: Buyer’s delay in payment of the Purchase Price or partial payment (installments) more than 10 days after the due date; breach of copyright protection obligations (Article 5 of the General Terms and Conditions) by the Buyer; in the event of unauthorized access to the Website and in other cases established by law. If the Purchase Price is not paid in full, the Seller has the right to withdraw from the Purchase Agreement and the obligation from the Purchase Agreement shall cease without further justification. The Seller is not obliged to return the payments received up to that time to the Buyer. In case of withdrawal from the Purchase Agreement, the Seller is entitled to immediately cancel access to the member section.

7.4. If the Buyer is provided with a gift or bonus together with the Product, the gift contract between the Seller and the Buyer is concluded with the severance condition that if the Buyer withdraws from the Purchase Agreement without giving reasons or the Seller withdraws from the Purchase Agreement for substantial breach of the Buyer’s obligations from the Purchase Agreement, the gift agreement ceases to be effective and the Buyer is obliged to return the gift to the Seller within 14 days of withdrawal from the contract at the latest. All gifts and bonuses are sent or made available only after payment of the Purchase Price, unless it is stated on the Website that they are sent after the expiration of the satisfaction guarantee period.

7.5. For Products that will be held live (live events), the following cancellation conditions apply:
– If the Buyer cannot attend the lecture/seminar for any reason, he/she has the option to send a substitute
– In case of cancellation 21 or more days before the date of the lecture/seminar, 100% of the amount paid will be returned to the Buyer.
– In case of cancellation 20 to 14 days before the start of the lecture/seminar, 50% of the total price will be refunded to the Buyer.
– If the Buyer cancels participation in the lecture/seminar later than 14 calendar days before its holding or does not participate in it at all, he will be charged a cancellation fee of 100% of the course price.
– If the event is canceled by the Seller, the money will be returned to the Buyer in full.

RIGHTS AND OBLIGATIONS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE, CLAIMS

8.1. The rights and obligations of the contracting parties arising from defective performance are governed by valid legal regulations, in particular § 1914 to 1925, § 2099 to 2112 and § 2165 to 2174 of the Civil Code.

8.2. Warranty rights are governed in particular by the provisions of § 2113 to 2117 and § 2161 to 2164 of the Civil Code.

8.3. As the Seller, I answer to you that the product has no defects upon receipt. If you are a consumer, then if the defect becomes apparent within 6 months of receipt, the product is deemed to have been defective upon receipt. If you are a consumer, I am also responsible for the fact that defects do not occur during the warranty period, which is 24 months from receipt of the product.

8.4. In the event of the occurrence of a defect that cannot be removed or in the event of a repeated occurrence of a defect or the occurrence of a larger number of defects, you have the right to demand the replacement of the product for a new one or to withdraw from the Purchase Agreement. If you do not withdraw from the contract or exercise your right to receive a new product without defects, you can claim a reasonable discount. You can request a reasonable discount even if I am unable to supply you with a new product without defects, as well as if I do not seek redress within a reasonable time or if seeking redress would cause you significant difficulties. Due to the nature of the product, the unavailability of a part of the content, or a missing or illegible part, comes into consideration as a defect.

8.5. You are not entitled to rights from defective performance if you knew before receiving the product that the product had a defect or if you caused the defect yourself. The warranty and liability claims do not cover defects caused by improper use or storage of the product.

8.6. If the product (or access data) has not been delivered to you within the delivery time, please check your „bulk mail“ or „spam“ folders first. If you can’t find the product (access data) there either, file a complaint according to the following paragraph.

8.7. Make a complaint with me without undue delay after discovering the defects. You can make a complaint by e-mail to the electronic address elsa_sebkova@centrum.cz or send it in writing to the address specified in Article 1 of the General Terms and Conditions. I would appreciate it if you also attached an invoice or other proof of purchase, a description of the claimed defect and a proposed solution to the complaint. I will handle the complaint without undue delay, within 30 days at the latest, unless we expressly agree otherwise. If you are a consumer, I will provide you with written confirmation of making and processing a claim.

8.8. For complaints, please contact me by email at elsa_sebkova@centrum.cz. The claim should include proof of purchase and a description of the defect. You will be informed by e-mail about how to handle the claim.

8.9. The complaint will be dealt with without undue delay, no later than 30 days from the date of application of the complaint, unless the Seller and the Buyer agree on a longer period.

8.10. The Seller is not obliged to satisfy the Buyer’s claim if he proves that the Buyer knew about the product defect before taking it over or caused it himself. The seller is not responsible for defects arising as a result of normal wear and tear or failure to follow the instructions for use. The Seller is also not responsible for defects that may occur to the Buyer due to the Buyer’s slow internet connection, non-updated internet browser or non-installed mandatory software for launching the online product, which he is unable to influence.

DISCLAIMER OF LIABILITY

9.1. By purchasing the Products as a Buyer, you acknowledge and understand that any use of the information from the Products is solely in your hands and the Seller shall have no responsibility for it. The products and other educational materials contain only instructions and recommendations, the Seller is also not responsible for the success or failure of the Buyer in applying the procedures in practice.

9.2. The digital content is protected by copyright and it is not possible to distribute it further or enable its use by other persons without the prior express written consent of the Seller. Copyright infringement is punishable not only under copyright law, but can also be a criminal offence. All information in the educational materials is intended for study purposes only.

9.3. The seller hereby disclaims any responsibility for the accuracy of the information. All information provided in the Products and on the website https://syntropickezemedelstvi.cz/ is based on the experience of the author of the Products. These experiences are subjective and their interpretation may be incomplete and inaccurate and therefore the Seller is not responsible for any decision or action based on these recommendations.

9.4. The Seller shall not be liable for any damage or injury caused by the use of information in the Products or other materials on the Site.

9.5. The Seller bears no responsibility during live events (Products that will be held live) for any destruction or damage to the Buyer’s equipment (including clothing, shoes and other relevant equipment), as well as for any injuries to the Buyer that occur during the live events ( Products that will be held live).

HANDLING OF COMPLAINTS, RESOLUTION OF CONSUMER DISPUTES

10.1. If you have any complaint about the concluded Purchase Agreement, its performance or my activity, please contact me at the address listed in Article 1 of the General Terms and Conditions or at the e-mail address elsa_sebkova@centrum.cz.

10.2. I do business on the basis of a trade license, the control body is the relevant trade office, supervision of compliance with consumer protection regulations is carried out by the Czech Trade Inspection. The Czech Trade Inspection inspects and supervises legal and natural persons selling or supplying products and goods to the internal market, providing services or developing other similar activities on the internal market, providing consumer credit or operating a marketplace (marketplace), unless this supervision is performed by another administrative office (more information is provided in Act No. 64/1986 Coll., on the Czech Trade Inspection). Compliance with regulations on personal data protection is supervised by the Office for Personal Data Protection. You can also address your complaints to these authorities.

10.3. Information on the existence, method and conditions of out-of-court handling of consumer complaints, including information on whether a complaint can be addressed to a supervisory or state supervisory body. Out-of-court settlement of disputes, especially through mediation or arbitration (arbitration); the resolution of disputes in the above manner is based on the voluntary participation of both parties, the objectivity and impartiality of the proceedings.

If a consumer dispute arises between us as a Seller and a Buyer – a consumer, the consumer has the right to an out-of-court settlement. The subject of an out-of-court settlement pursuant to Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection, is the Czech Trade Inspection. All details on the out-of-court settlement can be found on the Czech Trade Inspection website https://www.coi.cz/ The consumer can also use the online dispute resolution platform set up by the European Commission at http://ec.europa.eu/consumers /odr/.

10.4. The seller states that he is not bound by any codes of conduct (§ 1820 par. 1 letter n) of the Civil Code).

FINAL PROVISIONS

11.1. In addition to the rules stated in these GTC, the Buyer is also subject to the Personal Data Protection available at: https://syntropickezemedelstvi.cz/eshop/ochrana-osobnich-udaju/

11.2. The purchase contract is concluded for a certain period, until the fulfillment of the obligations of the Seller and the Buyer arising from the contract.

11.3. All announcements and information related not only to the use of the Internet site concerning the Buyer are communicated through the Internet site https://syntropickezemedelstvi.cz/ or other information channels and/or sent by e-mail. The website may be updated without prior notice.

11.4. The seller reserves the right to unilaterally change or supplement the wording of these GTC at any time. Each new version of the GTC is available on the website https://syntropickezemedelstvi.cz/ and is marked with an effective date. All orders are always governed by the current version of the GTC.

11.5. These GTC take effect on 1.11. 2023.

DEFINITION

For the purposes of these GTC, as well as other information published through the web interface, the terms used in these GTC have the following meanings:

„Website“ means the website available at https://syntropickezemedelstvi.cz//

„Buyer“ means the person who enters into a Purchase Agreement with the Seller through the Website and thereby purchases any of the Products. The buyer can be an entrepreneur (entrepreneurial natural person – self-employed person and or a legal entity, e.g. s.r.o. or a joint-stock company) or a consumer.

„Purchase Price“ means the agreed amount to be paid by the Buyer to the Seller for the Product.

„Purchase contract“ means a contract in which ownership of the Product is transferred between the Seller, who is obligated to deliver the Product to the Buyer, and the Buyer, who is obligated to take over the Product and pay the agreed Purchase Price to the Seller.

„OZ“ means Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended.

„Personal data protection“ means the Personal data protection document, which is available on the website at the following link: https://syntropickezemedelstvi.cz/eshop/ochrana-osobnich-udaju/

„Seller“ means the entrepreneur FO Elsa Šebková, IČ: 08027455, which is not a VAT payer, with its registered office at Humburská 1002, 504 01, Nový Bydžov, registered in the business register of the Nový Bydžov Municipal Office.

Address for e-mail delivery: elsa_sebkova@centrum.cz

„Products“ means digital products such as videos, but also live events (lectures, courses).

„Agreement concluded in a distance manner“ such a Purchase Agreement that is concluded by MEANS OF DISTANCE COMMUNICATION, i.e. it is concluded without the Seller and the Buyer having to meet in person, because they conclude it via a web interface or via e-mail communication, by telephone or with using similar means of communication. The costs associated with the use of means of distance communication (especially the costs of Internet connection and telephone calls) are covered by both parties themselves. By placing an order, the Buyer expressly agrees to the use of means of distance communication.

According to the law, „consumer“ means a natural person who does not act in the course of his business activity or in the course of the independent performance of a profession. If you are a natural person and you include an ID number in the order, I will assume that you are concluding the Purchase Agreement as an entrepreneur and not as a consumer.

„Consumer Agreement“ means the Purchase Agreement in which the Consumer acts as the Buyer. Under applicable law, a consumer is more protected than a non-consumer Buyer. At the same time, the seller has more obligations towards the consumer than towards another Buyer and is obliged to provide the consumer with the information stipulated by both the Civil Code and the Consumer Protection Act. If the Buyer is a person other than a consumer, those provisions of the General Terms and Conditions that serve exclusively to protect the consumer will not be used.

„User Section“ means the Member Section of the Website.

„Consumer Protection Act“ means Act No. 634/1992 Coll., as amended.